Regulamin

Parking Koziołek - Miejsce dla Twojego pojazdu w sercu miasta

REGULAMIN PARKINGU

 1. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym, przeznaczonym dla motocykli, pojazdów osobowych, samochodów dostawczych, ciężarowych o dopuszczalnej masie do 3,5 t. Wjazd innych pojazdów jest zakazany, chyba że zostanie uprzednio udzielona zgoda przez Zarządcę Parkingu.
 3. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest:
  a) w systemie godzinowym – pobranie biletu parkingowego od Obsługi Parkingu
  lub
  b) w systemie abonamentowym – posiadanie karty abonamentowej w rezultacie podpisanie z Zarządcą Parkingu umowy na korzystanie z parkingu.
 4. Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00 oraz soboty w godzinach 08:00-14:00.
 5. Wysokość opłaty parkingowej oraz innych opłat niewymienionych w regulaminie parkingu określa cennik umieszczony przed wjazdem na teren parkingu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 6. Czas wynikający z pozostawienia pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości.
 7. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1137 ze zm). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie Parkingu wynosi 10 km/h.
 8. Pojazdy wolno ustawiać zgodnie z zaleceniami Obsługi Parkingu.
 9. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy lub zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą wywożone lub przestawiane, a od kierowcy takiego pojazdu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 250,00 PLN + koszt holowania lub przestawienia.
 10. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy kierowcy, ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu
 11. Przedmiotem przechowania na Parkingu jest wyłącznie sam pojazd oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.
 12. Kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz do stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 13. Zarządzający nie odpowiada za powstałe podczas parkowania szkody wewnątrz jak i z zewnątrz pojazdu.
 14. Kierowca pojazdu jest zobowiązany stosować się do poleceń Obsługi Parkingu.
 15. Kierowca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu pojazdom osób trzecich przez niego samego lub osoby jemu towarzyszące.
 16. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić Obsłudze Parkingu wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia innych pojazdów powstałe podczas manewrowania na Parkingu.
 17. Kierowca uszkodzonego pojazdu zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Obsługi Parkingu o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.
 18. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę postanowień niniejszego regulaminu.
 19. Karta abonamentowa przypisana jest do osoby oraz pojazdu wskazanego przez Zarządzającego. Zabronione jest jakiekolwiek użyczenie karty abonamentowej osobom trzecim. Użytkownik, który udostępnił kartę osobie trzeciej może zostać obciążony opłatą 150,00 PLN za każdy odnotowany przypadek.
 20. W przypadku zagubienia karty należy natychmiast ten fakt zgłosić Obsłudze Parkingu.
 21. Za wydanie nowej karty abonamentowej (w miejsce zgubionej lub zniszczonej) pobierana jest opłata w wysokości
  50,00 PLN.
 22. Za zgubiony bilet parkingowy obowiązuje opłata porządkowa w wysokości 20,00 PLN.
 23. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte po
  okazaniu Obsłudze Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy, na jego koszt i
  ryzyko.
 24. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne
  zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażające innym pojazdom przechowywanym na Parkingu.
 25. Zarządzający jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłej i uzasadnionej przyczyny
  (np. zagrożenia uszkodzenia przechowywanego pojazdu).
 26. Na terenie Parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych
  oraz pielęgnacyjnych pojazdu.
 27. Na terenie parkingu zabronione jest używanie otwartego ognia.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2020 roku.